Lista aktualności Lista aktualności

Aktywna ochrona przyrody w rezerwacie „Bór na Czerwonem”

Ocena trwałości efektów działań aktywnej ochrony przyrody w rezerwacie „Bór na Czerwonem” wykonanych w ramach projektu „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju Karpat”.

Od zakończenia ostatnich działań (I kwartał 2010 roku) realizowanych w ramach projektu upłynęły 3 lata. To zbyt krótki okres by z całą stanowczością można było stwierdzić, że osiągnięto trwały pozytywny efekt środowiskowy wykonanych zabiegów. Aby tego dokonać konieczny jest wieloletni monitoring miejsc objętych zabiegiem, który zresztą jest prowadzony.

Można jednak pokusić się o wstępną ich ocenę.

Rozpoczynając działania zakładano zrealizowanie następujących celów:

1.  Zachowanie siedlisk torfowiskowych w naturalnej postaci realizowane poprzez usunięcie bądź zaobrączkowanie sosny zwyczajnej na kopule torfowiska.

Osiągnięto trwały efekt polegający na poprawie walorów krajobrazowych całego obszaru i przywrócono pierwotny, nieleśny charakter kopuły torfowiska.

Nie zaobserwowano żadnego negatywnego wpływu na środowisko po wykonaniu zabiegów.

Zaobrączkowane sosny w większości przypadków uschły. Pojedyncze, wciąż żywe osobniki będą ponownie zaobrączkowane wiosną 2013 roku.

Nie obserwuje się wzmożonej sukcesji leśnej na teren torfowiska jednak w celu utrwalenia efektu działań w aktualnie obowiązującym planie ochrony rezerwatu przewidziano usuwanie pojawiających się na kopule samosiewek sosny zwyczajnej w 10 letnich nawrotach.

2.    Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska przyrodniczego w miejscach zniekształconych działalnością człowieka.

W tym celu, na rowach okalających torfowisko wykonano w ramach projektu 4 zastawki. Obserwuje się bardzo szybki proces ich zarastania roślinnością torfowiskową. Trudno na dzień dzisiejszy określić jednoznacznie ich wpływ na poziom wód gruntowych i stosunki wilgotnościowe rezerwatu. Danych do wyciągnięcia wniosków w tym zakresie, być może dostarczy prowadzony monitoring hydrologiczny. Nie do przecenienia wydaje się być także fakt zgromadzenia na zastawkach, sporej ilości wody stanowiącej miejsce żerowania i  godów całej gamy owadów i płazów ( w tym traszek i kumaków)

3.  Edukacja społeczeństwa

Wykonana w ramach projektu 200 metrowa ścieżka edukacyjna i wiata turystyczna już na stałe wpisała się na listę turystycznych atrakcji Podhala a jej popularność stale rośnie. Szacuje się, że w 2011 roku ścieżkę odwiedziło około 38.000 osób, w 2012 roku było to już około 80.000. Większość z „gości" jest zainteresowana treścią tablic informacyjnych dotyczących aktywnej ochrony przyrody. Nadleśnictwo ze swej strony prowadzi bardzo aktywną działalność edukacyjną wprowadzając w temat aktywnej ochrony przyrody liczne wycieczki.  W samym tylko roku 2012 było ich na terenie rezerwatu 27.

W celu utrwalenia efektów podjętych działań zakończonego już programu „natura 2000 w Karpatach" nadleśnictwo Nowy Targ podejmuje dalsze kroki zmierzające do poprawy warunków przyrodniczych panujących na torfowisku. Poza wymienionymi już powyżej, planowanymi zabiegami usuwania samosiewek sosny zwyczajnej i obrączkowania, do końca czerwca mają być wykonane 2 kolejne zastawki oraz wał o konstrukcji ziemno-drewnianej, długości 80 m. i wysokości 30 cm, ograniczający odpływ powierzchniowy wody z okrajka.  Przedsięwzięcie to realizowane będzie w ramach projektu małej retencji górskiej. Jego wartość opływa na kwotę około 50.000 złotych.