Lista aktualności Lista aktualności

Seminarium terenowe Polskiego Towarzystwa Leśnego w Nadleśnictwie Nowy Targ

W dniu 14 czerwca br. na terenie naszego Nadleśnictwa miało miejsce seminarium terenowe zorganizowane przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Tematem spotkania były zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w górach, a uczestniczyli w nim pracownicy 9 nadleśnictw i biura RDLP w Krakowie oraz przedstawiciele Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego z przewodniczącym zarządu oddziału panem profesorem Stanisławem Małkiem.

W części referatowej przedstawiono prezentacje, których tematem były podejmowane w Nadleśnictwie działania zmierzające do ograniczenia populacji szkodników wtórnych, przebudowa drzewostanów, oraz realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich…”

Następnie w terenie, w 4 leśnictwach, na konkretnych powierzchniach przestawiono następujące zagadnienia:

  1. Rezerwat „Bór na Czerwonem” – czynna ochrona przyrody prowadzona zgodnie z obowiązującym Planem Ochrony Rezerwatu.

  2. Leśnictwo Raba Wyżna – przebudowa drzewostanów, pielęgnowanie i ochrona upraw i młodników.

  3. Leśnictwo Beskid – powierzchnie upraw cisa założone w ramach projektu „Ochrona cisa i jego restytucja na terenie RDLP Kraków”.

  4. Uroczysko „Bembeńskie” – zagospodarowanie powierzchni po wiatrołomie z 2004 r. oraz obiekty zrealizowane w ramach projektu Małej Retencji Górskiej.

W trakcie lustracji terenowych toczyły się dyskusje i przedstawiano różne zdania na temat możliwości zwiększenia skuteczności i efektywności podejmowanych działań oraz wypracowano wspólne wnioski.

Najważniejsze z nich to:

  1. Celowość objęcia monitoringiem zmian poziomu wód gruntowych w obrębie kopuły torfowiska rezerwatu „Bór na Czerwonem”.

  2. Znaczenie odpowiedniej sieci dróg i szlaków technologicznych dla skutecznego reagowania na negatywne zjawiska zachodzące w drzewostanach wskutek zmian klimatycznych.

  3. Konieczność monitoringu technicznego i przyrodniczego zbiorników retencyjnych oraz ochrona obiektów przed zarybieniem w celu uniknięcia ograniczenia funkcji biocenotycznych (miejsca rozmnażania rzadkich gatunków płazów).

  4. Powołanie zespołu naukowców i praktyków w celu wypracowania optymalnej i spójnej koncepcji dalszego funkcjonowania upraw cisa.

Podnoszone były również głosy wskazujące na celowość rozpoczęcia testowania w polskim leśnictwie nieinwazyjnych gatunków obcych (np. daglezja), a także potrzebę zmian „historycznych” zasięgów poszczególnych gatunków drzew i weryfikacji zasad regionalizacji nasiennej.

Wymiana opinii wypracowanych na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji była cenna dla wszystkich uczestników, a przede wszystkim stopniowe wprowadzenie w życie wypracowanych wniosków będzie miało korzystny wpływ na stan i kondycję ekosystemów leśnych.