Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Obszar Nadleśnictwa Nowy Targ znajduje się w zasięgu działania 15 obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie. Gospodarka łowiecka w poszczególnych kołach łowieckich prowadzona jest na podstawie 10 letniego planu hodowlanego i rocznych planów łowieckich zatwierdzonych przez Nadleśniczego, przy czym Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ zatwierdza plany 12 kół łowieckich na 13 dzierżawionych obwodach łowieckich.

 

 

Nowe procedury szacowania szkód łowieckich

 

Nadleśnictwo Nowy Targ informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1507), nastąpiła zmiana zasad szacowania szkód łowieckich
w uprawach i płodach rolnych. Najistotniejsze zmiany przedstawiamy poniżej:

 1. Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

 2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,

 3. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego

 4. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 5. Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

 6. Wniosek zawiera w szczególności:

 7. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres
  i siedzibę oraz numer telefonu właściciela, albo posiadacza gruntów rolnych;

 8. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

 9. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 10. Wniosek, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.