Wydawca treści Wydawca treści

Miejsce wyznaczone do rozpalania ognia

Zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U 2021 poz. 1275)

Art.30 3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebiezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Mapa:

Poniżej zamieszczamy informację na temat lokalizacji miejsc wyznaczonych do rozpalania ognia, a także ogólny regulamin.

Regulaminy poszczególnych miejsc znajdują się w zakładce Regulaminy obiektów turystycznych: https://nowytarg.krakow.lasy.gov.pl/regulaminy-obiektow-turystycznych