Wydawca treści Wydawca treści

Aktualne zamówienia

Aktualne zamówieia o wartości poniżej 30000 euro.

Nadleśnictwo Nowy Targ

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.:

 

Likwidacja szkód na drogach  nr inw. 220/59, 220/686 leśnictwa Rabka, 291/603 leśnictwa Police ,220/56, 220/62, 220/226, 220/341 leśnictwa Gorce po nawalnych opadach deszczu w czerwcu 2020 r. 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych związanych z likwidacją szkód na drogach w leśnictwach Rabka, Police i Gorce zgodnie z obmiarami robót będącymi załącznikiem do niniejszego zaproszenia oraz złożonym i zaakceptowanym przez zamawiającego kosztorysem ofertowym.

 

 1. Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.10.2020 r.

 

 1. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:  cena – 100 %
 2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. formularz oferty wg załączonego wzoru z kosztorysem ofertowym             w rozbiciu na poszczególne obiekty
 3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu              o przedmiot zamówienia
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 3. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy *     i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 1. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty :
  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2020r., do godz. 9.00           w siedzibie Zamawiającego 34-400 Nowy Targ ul. Kowaniec 70
 2. Miejsce i termin otwarcia oferty:
  1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.08.2020. r. , o godz. 9.15

w siedzibie Zamawiającego j.w.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami :

Dariusz Budzowski – sekretarz Nadleśnictwa tel. 605 211 947

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy.
  1. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*