Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu w górach

 

Skład gatunkowy drzewostanów i górzysty charakter terenu powoduje, że w celu utrzymania ciągłości drzewostanu  lasy Nadleśnictwa zagospodarowane są bezzrębowo. Przyjęty rodzaj cięć powoduje uzyskanie naturalnego obsiewu i odnowienia  lasu pod osłoną starych drzew. Kolejne cięcia powodują dopuszczanie coraz większej ilości światła w głąb lasu i umożliwiają prawidłowy wzrost młodego pokolenia. Cały ten cykl, który może trwać 30 do 50 lat nazywamy rębnią. Powierzchnie pozbawione drzew,  na których nie można uzyskać odpowiedniego odnowienia naturalnego są odnawiane sztucznie sadzonkami wyprodukowanymi w szkółkach z nasion pozyskanych w ściśle określonych drzewostanach nasiennych. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 228 ha drzewostanów nasiennych, w tym 93 ha - wyłączonych (93 ha świerka rasy orawskiej i 6 ha sosny podhalańskiej), oraz 129 ha - gospodarczych (38 ha świerka, 54 ha jodły i 37 ha buka). Wybrano również i uznano 64 drzewa mateczne - w tym 33 sosny, 26 świerka, 4 jodły i 1 czereśni ptasiej. W lasach Nadleśnictwa prowadzony jest proces przebudowy, czyli przywracania naturalnie występujących na danym siedlisku gatunków tj. jodły i buka z domieszką jawora i lipy w celu uzyskania w przyszłości wielogatunkowych, bardziej stabilnych drzewostanów z mniejszym udziałem świerka.

Przeciętny roczny rozmiar prac gospodarczych:

·      odnowienia i zalesienia - 38,00 ha

·      poprawki i uzupełnienia - 5,5 ha

·      pielęgnowanie gleby (uprawy w wieku 1-5 lat) - 38 ha

·      czyszczenia wczesne (pielęgnacje upraw w wieku 5-10 lat) - 57 ha

·      czyszczenia późne (pielęgnacja młodników w wieku 10-20 lat)-176 ha

·      trzebieże wczesne (pielęgnacja drzewostanów młodszych klas wieku 20-50 lat) -130 ha