Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Nowy Targ zarządza ponad 5 tysiącami hektarów lasu własności Skarbu Państwa oraz nadzoruje gospodarkę w lasach prywatnych powiatu tatrzańskiego na podobnym obszarze.

Lasy nadleśnictwa to lasy górskie z przewagą świerka. Położone są pomiędzy trzema parkami narodowymi: Tatrzańskim Babiogórskim i Gorczańskim. Lasy Państwowe w całości zaliczone zostały do lasów ochronnych i w 95% położone są w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znaczna część obszarów została włączona do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, w tym największy obszar obejmujący lasy i grunty (prywatne, wspólnot i Skarbu Państwa) o pow. 8250 ha, tzw. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie".

Przyjęte w Planie Urządzania Lasu na lata 2010–2019 sposoby zagospodarowania lasu zapewniają również ochronę terenów atrakcyjnych dla turystyki i rekreacji  oraz terenów uzdrowiskowych. Liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe, ścieżki edukacyjne przebiegające przez okoliczne pasma górskie umożliwiają poznanie walorów tutejszej przyrody.

Najcenniejsze przyrodniczo i dobrze zachowane osobliwości przyrody żywej i nieożywionej chronione są w obrębie dwóch rezerwatów tj.: „Bór na Czerwonem" i „Bembńskie" na pow. 147 ha.

Fauna i flora tych terenów jest uzupełnieniem walorów przyrodniczych, a tworzą ją jeszcze spore populacje kuraków leśnych – cietrzewia i głuszca, dużych drapieżników – niedźwiedzia, rysia i wilka. Również występują tu osobliwości, takie jak orzeł przedni, puchacz oraz cała grupa innych gatunków fauny i flory z Czerwonej Księgi i z Rejestru Gatunków Chronionych.