Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Największym zagrożeniem podhalańskich lasów jest wiatr fenowy popularnie zwany Halnym, choroby grzybowe korzeni drzew i maleńki chrząszcz - Kornik drukarz

Telefony alarmowe:

STRAŻ POŻARNA: 112, 998

Nadleśniczy: 609022392

Telefony osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową: 726900716, 601496411

Nadleśnictwo: 182662925, 182662947

 

 

Drzewostany świerkowe zajmują ponad 50% powierzchni Nadleśnictwa. W związku z tym głównym zagrożeniem są dla nich choroby grzybowe korzeni powodowane przez opieńkę i korzeniowca wieloletniego, a także szkodniki wtórne, a zwłaszcza kornik drukarz. Lasy Nadleśnictwa są regularnie uszkadzane wskutek wiatru i okiści. Corocznie dość duże szkody są wyrządzane przez silne i huraganowe wiatry typu fenowego (halny i orawski). Przeciętnie roczne pozyskanie użytków przygodnych stanowi ponad 80% całego rozmiaru użytkowania, w tym około 50% to posusz, a 30% - wywroty i złomy.

Najważniejszym zadaniem Nadleśnictwa jest niedopuszczenie do gwałtownego wzrostu populacji szkodliwych owadów i przebudowa lasu, tj. wprowadzanie bardziej odpornych, dostosowanych do siedliska gatunków. Walkę ze szkodnikami Nadleśnictwo prowadzi wyłącznie metodami mechanicznymi i biologicznymi (ochrona pożytecznej fauny). Z uwagi na tereny źródliskowe, do walki ze szkodnikami (zarówno owadzimi, jak i grzybowymi) nie stosuje się żadnych środków chemicznych.

Lasy administrowane przez Nadleśnictwo położone są w III( najniższej) strefie zagrożenia pożarowego. Niewielkie pożary powodowane są wiosennym wypalaniem traw, biwakowaniem w lesie oraz niedogaszeniem ognisk po spalaniu odpadów zrębowych. Niekontrolowany ogień rozprzestrzeniając się może stanowić zagrożenie nie tylko dla lasu i żyjących tu zwierząt, ale także dla życia i mienia ludzi. Rozprzestrzeniający się pożar leśny może doprowadzić do zniszczenia dużych powierzchni drzewostanów z powodu trudnych warunków górskich - brak dróg umożliwiających dojazd do pożaru (a co za tym idzie dostarczenia odpowiedniej ilości środka gaśniczego). Prosimy o przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących zachowania się w lesie, w tym bezpiecznego obchodzenia się z ogniem. W razie zauważenia pożaru prosimy o natychmiastowe zgłoszenie zdarzenia służbom jak niżej: