Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa, edukacji oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu a także sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Starszy specjalista Służby Leśnej z Działu Gospodarki Leśnej prowadzi również sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w tej części podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy, który wykonuje swoje zadania przy pomocy podleśniczego.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych, planem remontów w zakresie infrastruktury, transportem i jego ewidencją, inwentaryzacją składników majątkowych oraz organizowaniem i realizacją zamówień publicznych. Działem tym kieruje sekretarz nadleśnictwa, który sprawuje również nadzór administracyjny nad działalnością Ośrodka Edukacji Leśnej „Leśnik" w Zakopanem.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowi strażnik leśny, bezpośrednio podległy komendantowi posterunku.

Komendant  prowadzi również sprawy ochrony informacji niejawnych. Do jego zadań należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.

***

Ośrodek Edukacji Leśnej „Leśnik" w Zakopanem jest jednostką organizacyjną wewnętrzną Nadleśnictwa Nowy Targ, zajmującą się działalnością edukacyjną i szkoleniowo-wypoczynkową.

LEŚNICTWO RABKA

Kancelaria Leśnictwa Rabka znajduje się w osadzie przy ul. Podhalańskiej 77 w Rabce-Zdroju. Leśnictwo obejmuje trzy kompleksy o łącznej powierzchni 660 ha, w przedziale wysokości od 550 do 950 m n. p. m. Uroczysko Luboń leży w Beskidzie Wyspowym, a Uroczyska Ponice i Krzywoń w Gorcach. Na siedliskach lasowych występują drzewostany na znacznej powierzchni z odnowieniami bukowymi, bukowo-jodłowymi i świerkowo-jodłowymi z domieszkami jawora i modrzewia, a w dolnych partiach dęba. W Uroczysku Krzywoń znajduje się ścieżka edukacyjna z wiatą oraz uprawy jodłowa i bukowa Karpackiego Banku Genów. Drzewostany położone w Leśnictwie Rabka należą do lasów ochronnych oraz uzdrowiskowych stref A, B i C.

LEŚNICTWO RABA WYŻNA

Kancelaria leśnictwa położona jest w osadzie Raba Wyżna 20. Leśnictwo obejmuje trzy kompleksy o łącznej powierzchni ponad 900 ha, w przedziale wysokości od 550 do 900 m n. p. m. Uroczyska Bucznik, Jamne i Kosiczne położone są w Beskidzie Spytkowskim. Na siedliskach lasowych drzewostany świerkowe zostały przebudowane na odpowiednie dla tego siedliska drzewostany bukowo-jodłowe. Występują tu również naturalne odnowienia bukowo-jodłowe, bukowo-świerkowe i świerkowo-jodłowe, z domieszkami jawora, modrzewia i lipy. Na terenie Leśnictwa Raba Wyżna znajduje się szkółka gruntowa, wybrane drzewostany nasienne gospodarcze dla jodły i buka oraz miejsce poboru nasion lipy. W Uroczysku Jamne założone są uprawy pochodne jodły pochodzące z wyłączonych drzewostanów nasiennych z Nadleśnictwa Nawojowa. Całość drzewostanów należy do lasów ochronnych w obszarze chronionego krajobrazu. Znajdują się tu liczne szlaki turystyczne w tym szlak imienia Jana Pawła II. Na terenie Leśnictwa Raba Wyżna znajduje się również piesza ścieżka edukacyjna przystosowana również do uprawiania turystyki rowerowej i narciarskiej. Dla posiadaczy urządzeń mobilnych została ona wyposażona w kody QR.

LEŚNICTWO BESKID

Kancelaria leśnictwa znajduje się w osadzie Spytkowice 756. Leśnictwo składa się z dwóch większych kompleksów Beskid i Zamach oraz z mniejszych Podwilk i Wilczkówka. Zajmują one łączna powierzchnię 540 ha w przedziałach wysokości od 500 do 900 m n. p. m. Na siedliskach lasowych przebudowano drzewostany świerkowe na jodłowo-bukowe z domieszką modrzewia, jawora, jesionu i lipy. Na terenie Leśnictwa Beskid znajduje się szkółka gruntowa i szkółka do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Występują tu ścieżki i szlaki rowerowe bazujące na szlakach zrywkowych i drogach leśnych zrealizowane w porozumieniu z Gminą Spytkowice.

LEŚNICTWO GORCE

Kancelaria Leśnictwa Gorce znajduje się w budynku Nadleśnictwa Nowy Targ. Leśnictwo obejmuje trzy kompleksy: Uroczyska Gorce, Obidowa i Migrund. Zajmują one powierzchnię prawie 900 ha i są położone w masywie Gorców na wysokości od 700 do 1250 m n. p. m. Występują tu drzewostany zróżnicowane z pozostałością starej Puszczy Karpackiej bukowo-świerkowo-jodłowej z dużym udziałem odnowienia naturalnego. W partiach przy szczytowych występują bory świerkowe, a na południowych stokach kwaśne buczyny.  Na terenie Leśnictwa Gorce wybrano drzewostany nasienne gospodarcze dla jodły oraz zachowawczy drzewostan świerkowy. Kompleksy leśne przecina duża ilość szlaków turystycznych m. in. na Turbacz i Średni Wierch z polanami widokowymi na Tatry.

LEŚNICTWO BÓR

Kancelaria Leśnictwa Bór znajduje się w budynku Nadleśnictwa Nowy Targ. Na terenie leśnictwa znajdują się dwa większe kompleksy Zaskale i Bór na Czerwonem oraz mniejsze: Barć, Skałka, Siecisko i WZW Kościelisko. Zajmują one powierzchnię ok 560 ha i są położone na wysokości od 650 do 750 m n. p. m. w przeważającej części w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Leśnictwo Bór nadzoruje również lasy niepaństwowe powiatu tatrzańskiego w czterech gminach i piętnastu miejscowościach. W leśnictwie dominują drzewostany świerkowo-sosnowe, świerkowe i świerkowo-jodłowe, położone na siedliskach orawskich borów wilgotnych i lasów górskich. Wybrane zostały tu wyłączone drzewostany nasienne sosny Podhalańskiej oraz założone uprawy pochodne tego gatunku. Na terenie Leśnictwa Bór znajduje się rezerwat torfowiska wysokiego „Bór na Czerwonem" ze ścieżką edukacyjną. Przez teren leśnictwa biegną piesze szlaki turystyczne i międzynarodowa ścieżka rowerowa wokół Karpat.

LEŚNICTWO POLICE

Kancelaria Leśnictwa znajduje się w Zubrzycy Górnej 363. Leśnictwo składa się z trzech kompleksów: Police (położone na południowych stokach masywu Policy i Sylca), Kamianek i Bembeńskie o łącznej powierzchni ok. 800 ha. Kompleksy są położone na wysokości od 700 do 1250 m n. p. m. W leśnictwie przeważają lasy świerkowe i świerkowo-jodłowe na siedliskach lasów górskich oraz bory świerkowe w przy szczytowych partiach. Znajdują się tu wyłączone drzewostany nasienne świerka rasy Orawskiej oraz założono uprawy pochodne dla sosny Podhalańskiej i buka z Nadleśnictwa Stary Sącz. Na terenie leśnictwa występuje spora populacja głuszca. Swoje gawry maja tu też niedźwiedzie. W Uroczysku Bembeńskie przebudowanym po klęsce huraganu wybudowano zbiornik w ramach programu małej retencji górskiej.

LEŚNICTWO STAŃCOWA

Kancelaria leśnictwa znajduje się w osadzie Lipnica Wielka 864. Leśnictwo składa się z kilku kompleksów leśnych. Zasadniczy, Uroczysko Babia Góra położony jest na południowych stokach Babiej Góry i graniczy z bezpośrednio z Babiogórskim Parkiem Narodowym i Słowacją . Mniejsze kompleksy to Farbiarzówka  oraz Uroczyska Hamrzyska w Chyżnem i Księży Las w Piekielniku. Lasy położone są na wysokości od 650 do 1350 m n. p. m. i zajmują powierzchnię około 850 ha. W masywie Babiej Góry dominują drzewostany świerkowe i świerkowo-jodłowe, a na Równinie Orawskiej drzewostany świerkowe i świerkowo-sosnowe. Na terenie Leśnictwa Szańcowa wybrano wyłączone drzewostany nasienne świerka i założono archiwum klonów drzew doborowych tego gatunku. Założono też powierzchnie testującą dla jodły. W leśnictwie znajduje się ścieżka edukacyjna wybudowana wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym.