Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Obszary te obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów, a ich zagospodarowanie powinno zapewnić stan równowagi ekologicznej.

 

85% zasięgu terytorialnego nadleśnictwa obejmuje Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. W skład tego obszaru wchodzą w całości powierzchnie leśnictw: Raba Wyżna, Gorce, Police, Stańcowa, częściowo: Rabka, Beskid i Bór.