Rezerwaty przyrody

Na obszarze Nadleśnictwa znajdują się 4 rezerwaty przyrody jako obszary obejmujące ekosystemy zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym z określonymi gatunkami roślin i zwierząt oraz elementami przyrody nieożywionej mające istotną wartość tak ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych jak i krajobrazowych:

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 w zasięgu Nadleśnictwa.

Pomniki przyrody

W lasach państwowych naszego Nadleśnictwa znajdują się dwa uznane w 2013 pomniki przyrody. Są to jodły (Abies alba) na terenie wsi Bielanka w leśnictwie Raba Wyżna.

Ekosystemy reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)