Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Cisa

„Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie", projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt akłada podjęcie kompleksowych działań obejmujących inwentaryzację istniejących stanowisk cisa, wybór populacji do rozszerzonej reprodukcji materiału sadzeniowego, utworzenie uprawy zachowawczej, poprawę warunków bytowania oraz odtworzenie zasobów cisa w ekosystemach leśnych.

W Polsce funkcjonują 33 rezerwaty ścisłej ochrony cisa pospolitego (Taxus baccata), o łącznej powierzchni 806,5 ha. Na terenie RDLP w Krakowie w Nadleśnictwie Stary Sącz znajduje się utworzony w 1963 r. rezerwat „Cisy w Mogilnie", służący ochronie tego gatunku. Na terenie administrowanym przez krakowską dyrekcję LP (bez względu na formę własności gruntu), występuje ok. 3230 osobników cisa, z czego 19 osobników to pomniki przyrody. Najwięcej cisów występuje w Nadleśnictwach: Gorlice, Stary Sącz, Nawojowa i Krościenko.

Ochrona ścisła i zaniechanie wykonywania jakichkolwiek zabiegów w rezerwatach cisowych prowadzi w wielu przypadkach do stopniowego wypierania cisa przez konkurencyjne gatunki i trudności w procesie naturalnego odnawiania się cisa pospolitego. - Na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdzono, że zachowanie zasobów genowych cisa, przy zdaniu się wyłącznie na naturalne procesy przyrodnicze, jest już niemożliwe. Wykazano również w zasięgu występowania cisa rzadkie i chronione gatunki grzybów o różnym statusie zagrożenia, co stanowi dodatkowy aspekt ochrony bioróżnorodności i zachowania puli genowej zespołów z udziałem tego gatunku.

Realizacja projektu ma skutkować wyprodukowaniem generatywnie i wegetatywnie 78 tysięcy sadzonek, pozyskaniem 15 kg nasion cisa pospolitego i 45 tysięcy sztuk zrzezów zielnych, wprowadzeniem 30 tysięcy sadzonek do upraw podokapowych, przeznaczeniem 15 tysięcy sadzonek na plantacje i zadrzewienia oraz zakupieniem przeszło 5 ha gruntów z naturalnymi stanowiskami cisa, które planuje się objąć ochroną rezerwatową.