Wydawca treści Wydawca treści

Projekty środowiskowe

Unijny projekt ochrony gatunków i siedlisk w fazie realizacji

m.in. na obszarze Nadleśnictwa Nowy Targ.

Nazwa projektu:  „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

Planowany okres realizacji: lata 2017 do 2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: zachowanie oraz poprawa stanu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt występujących na obszarach Natura 2000, a jednocześnie leżących na gruntach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.

            Realizacja kompleksowego projektu obejmuje wykonanie zadań stanowiących najlepsze praktyki w ochronie gatunków i siedlisk. Będzie realizowana w tych obszarach Natury 2000, dla których istnieją zatwierdzone dokumenty: plany zadań ochronnych, plany ochrony lub plany urządzenia lasu - dokumenty regulujące zasady prowadzenia zabiegów ochronnych dla tych obszarów. 

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Zadania w projekcie dla Nadleśnictwa Nowy Targ obejmują:

 • Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez: wykładanie gałęzi, głazów w rejonie gdzie dochodzi do nieuprawnionych wjazdów pojazdami w strefy występowania głuszca zwyczajnego w obszarze Pasma Policy (PLB120006).
 • Przerzedzanie podszytów i odnowień w miejscach występowania borówki
  z pozostawieniem pasów i grup podszytu o szerokości kilku metrów celem zachowania siedlisk dla występowania głuszca.
 • Monitorowanie występowania głuszca realizowane poprzez metodyczny zbiór materiału biologicznego (knotów, piór, i in.) i jego analiza genetyczna.
 • Kontrolowanie liczebności populacji gatunków drapieżnych poprzez zwiększenie pozyskania  lisa i innych drapieżników oraz promowanie polowań na te zwierzęta w obrębie Pasma Policy, szczególnie przed okresem toków głuszca zwyczajnego.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 32 793 037,88 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 22 859 575,94 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 19 430 639,54 zł

 

Link do projektu:     http://www.ckps.lasy.gov.pl/ochrona-gatunkow-i-siedlisk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie możliwości retencji i utrzymanie potoków i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie"to projekt , do którego przystąpiły Lasy Państwowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Nasze Nadleśnictwo przygotowuje się do realizacji trzech zadań:

1.Budowa wału ziemnego oraz budowa dwóch zastawek na rowie w związku z renaturyzacją obszarów podmokłych w obrębie torfowiska rezerwatu „Bór na Czerwonem „ w Nowym Targu,

2.Budowa zbiornika retencyjnego z groblą czołową w postaci nasypu drogi leśnej

i powiększenie zasięgów obszarów mokradłowych w zlewni potoku Bembeńskiego w Zubrzycy Górnej

3.Renaturyzacja cieku zlewni potoku Białego oraz przebudowa i budowa urządzeń spowalniających spływ wód opadowych w Zubrzyce Górnej.

Już w roku ubiegłym wykonane zostały projekty techniczne i rozpoczęto uzgodnienia z wieloma instytucjami. Pomimo długotrwałości tych procedur mamy nadzieję na to, że w roku 2012 zostanie całkowicie zrealizowane pierwsze zadanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrona Cisa

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do końca 2014 roku małopolscy leśnicy realizować będą projekt pn. „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie". Projekt, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakłada podjęcie kompleksowych działań obejmujących inwentaryzację istniejących stanowisk cisa, wybór populacji do rozszerzonej reprodukcji materiału sadzeniowego, utworzenie uprawy zachowawczej, poprawę warunków bytowania oraz odtworzenie zasobów cisa w ekosystemach leśnych.

W Polsce funkcjonują 33 rezerwaty ścisłej ochrony cisa pospolitego (Taxus baccata), o łącznej powierzchni 806,5 ha. Na terenie RDLP w Krakowie w Nadleśnictwie Stary Sącz znajduje się utworzony w 1963 r. rezerwat „Cisy w Mogilnie", służący ochronie tego gatunku. Na terenie administrowanym przez krakowską dyrekcję LP (bez względu na formę własności gruntu), występuje ok. 3230 osobników cisa, z czego 19 osobników to pomniki przyrody. Najwięcej cisów występuje w Nadleśnictwach: Gorlice, Stary Sącz, Nawojowa i Krościenko.

 

Ochrona ścisła i zaniechanie wykonywania jakichkolwiek zabiegów w rezerwatach cisowych prowadzi w wielu przypadkach do stopniowego wypierania cisa przez konkurencyjne gatunki i trudności w procesie naturalnego odnawiania się cisa pospolitego. - Na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdzono, że zachowanie zasobów genowych cisa, przy zdaniu się wyłącznie na naturalne procesy przyrodnicze, jest już niemożliwe. Wykazano również w zasięgu występowania cisa rzadkie i chronione gatunki grzybów o różnym statusie zagrożenia, co stanowi dodatkowy aspekt ochrony bioróżnorodności i zachowania puli genowej zespołów z udziałem tego gatunku – mówi Marcin Pawelec, specjalista Służby Leśnej, koordynator projektu w RDLP w Krakowie.

Celem programu jest zabezpieczenie puli genowej cisa pospolitego, zabezpieczenie i ochrona miejsc naturalnego występowania cisa pospolitego oraz reintrodukcja cisa pospolitego w miejsca zapewniające optimum ekologiczne dla gatunku

Realizacja projektu ma skutkować wyprodukowaniem generatywnie i wegetatywnie 78 tysięcy sadzonek, pozyskaniem 15 kg nasion cisa pospolitego i 45 tysięcy sztuk zrzezów zielnych, wprowadzeniem 30 tysięcy sadzonek do upraw podokapowych, przeznaczeniem 15 tysięcy sadzonek na plantacje i zadrzewienia oraz zakupieniem przeszło 5 ha gruntów z naturalnymi stanowiskami cisa, które planuje się objąć ochroną rezerwatową.

Klauzula RODO

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Nadleśnictwo Nowy Targ  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu udziału w realizacji projektów: ,,Kompleksowym projekcie ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”, ,,Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie możliwości retencji i utrzymanie potoków i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” oraz ,,Ochrona cisa pospolitego i jego restytucji na terenie RDLP w Krakowie”

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO 4), wynikającego z następujących przepisów prawa:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchybiające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Minister może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,

2) dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

3) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

4) dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego),

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,

 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,

 • podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.               

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

‒ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

‒ prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), 

‒ prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

‒ prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

‒ prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany 8,

‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

‒ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy:

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

 • pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.