Wydawca treści Wydawca treści

Projekt ochrony gatunków i siedlisk w Lasach Państwowych

"Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
przy wsparciu Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako jednostki realizującej projekt (JRP)

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmował wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtPHHIyUO7A

Katalog wykonanych prac:

 • dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska,
 • zabiegi czynnej ochrony siedlisk (w tym np. ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe łąk, budowa zastawek, przegród, blokowanie rowów melioracyjnych w celu utrzymania określonego uwilgotnienia),
 • zabiegi czynnej ochrony gatunków (w tym: wieszanie budek lęgowych, budowa platform lęgowych, zabezpieczanie miejsc rozrodu, lęgowisk, zimowisk, sadzenie roślin żywicielskich dla motyli i in.),
 • zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych (np. czeremchy amerykańskiej, rdestowców),
 • monitorowanie występowania gatunków chronionych,
 • kanalizacja ruchu turystycznego (np. tworzenie i wyposażenie ścieżek edukacyjnych, tras nordic walking),
 • ograniczenie drapieżnictwa (duże zagrożenie dla chronionych gatunków ptaków stanowią drapieżniki, których presję ograniczano w różny sposób, np. przez odstrzał, odłów i wywiezienie w dalsze rejony, zastosowanie odstraszających preparatów).

Zasięg realizacji projektu pn. "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Mapa 1. Nadleśnictwa biorące udział w projekcie oraz obszary Natura 2000, na których był on realizowany

Kliknij, aby powiększyć:

 
Liczba obszarów Natura 2000, na których były prowadzone działania: 117
Liczba RDLP realizujących projekt: 16
Liczba nadleśnictw realizujących projekt: 114
 

Efekty projektu

Najistotniejszym rezultatem projektu była powierzchnia siedlisk, których stan ochrony został poprawiony bądź wzmocniony poprzez przeprowadzone działania ochrony czynnej.

 • powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI): 14 893 ha
 • liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi: 30 szt.
 • liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi: 32 szt.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu: 30 305 005,14 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 23 379 179,85 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 19 872 302,87 zł

Zadania w projekcie dla Nadleśnictwa Nowy Targ obejmowały:

 • Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez: wykładanie gałęzi, głazów w rejonie gdzie dochodzi do nieuprawnionych wjazdów pojazdami w strefy występowania głuszca zwyczajnego w obszarze Pasma Policy (PLB120006),
 • Przerzedzanie podszytów i odnowień w miejscach występowania borówki
  z pozostawieniem pasów i grup podszytu o szerokości kilku metrów celem zachowania siedlisk dla występowania głuszca,
 • Monitorowanie występowania głuszca realizowane poprzez metodyczny zbiór materiału biologicznego (knotów, piór, i in.) i jego analiza genetyczna,
 • Kontrolowanie liczebności populacji gatunków drapieżnych poprzez zwiększenie pozyskania  lisa i innych drapieżników oraz promowanie polowań na te zwierzęta w obrębie Pasma Policy, szczególnie przed okresem toków głuszca zwyczajnego.