Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na obszarze Nadleśnictwa znajdują się 4 rezerwaty przyrody jako obszary obejmujące ekosystemy zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym z określonymi gatunkami roślin i zwierząt oraz elementami przyrody nieożywionej mające istotną wartość tak ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych jak i krajobrazowych:

1. "Bór na Czerwonem"o pow. 114,66 ha (w lasach państwowych leśnictwa Bór i lasów miasta Nowy Targ)
rozszerzony w myśl Rozporządzenia Nr3/03 Wojewody Małopolskiego z dn. 29.01.2003 r.

Został utworzony w celu „zachowania ze względów przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych dobrze zachowanego torfowiska wysokiego oraz bagiennych i wilgotnych zbiorowisk leśnych występujących w jego otoczeniu charakterystycznych dla Kotliny Orawsko-Nowotarskiej."

Głównymi celami ochrony jest: zachowanie i utrzymanie rzadkiego ekosystemu torfowiska wysokiego z kompletem gatunków drzewiastych, zielnych, mszaków i glonów, a także grzybów i porostów oraz zachowanie stanowisk sosny drzewokosej, kosodrzewiny i rasy podhalańskiej sosny zwyczajnej. Rzadkich i cennych dla tego regionu gatunków flory.

Rezerwat zostanie udostępniony do celów edukacyjnych poprzez stworzenie ścieżki dydaktycznej przystosowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych.

2. "Przełom Białki pod Krempachami"o pow. 8,5 ha (na terenach lasów prywatnych dwóch nadleśnictw: Nowego Targu i Krościenka). Został utworzony w roku 1959 na podstawie zarządzenia MLiPD z 19.09.1959 r. (M. P. nr 85 z 1959, poz. 453).

Przełom tworzą rzeka Białka oraz dominujące w krajobrazie dwie skały: położona na lewym brzegu Obrazowa oraz na prawym – Kramnica. Obydwa wzniesienia są częścią pienińskiego pasa skałkowego. Dno doliny Białki wypełnione jest osadami czwartorzędowymi.

W niewielkiej Jaskini w Obłazowej położonej na południowym zboczu odkryto ślady pobytu człowieka od paleolitu (ponad 30 tys. lat temu) do średniowiecza.

Na terenie rezerwatu występują ekosystemy:

· Leśne – olszyna karpacka Alnetum incanae, laski sosnowe z trzcinnikiem pstrym (zbiorowisko Pinus

sylvestris-Calamagrostis varia), niekiedy ze znacznym udziałem świerka. Na znacznej powierzchni są wynikiem zaprzestania wypasu owiec i jedynie w partiach grzbietowych, najmniej dostępnych mają charakter naturalny. Zdecydowanie największa powierzchnię stanowią wtórne lasy sosnowo-świerkowe.

· Naskalne - murawa naskalna Festucetum pallentis, ciepłolubna murawa Origano-Brachypodietum pinnatii, zespół piargowy Phegopteridetum robertianae, sucha łąka pienińska Anthylli-Trifolietum motani.

Na terenie rezerwatu całkowita ochroną objętych jest 25 gatunków roślin.

Rezerwat został stworzony w celu zachowania ciekawego pod względem geomorfologicznym przełomu rzeki Białki przez Pieniński Pas Skałkowy, będącego osobliwością krajobrazu Podhala. Ponadto podlegać będą rzadkie zespoły roślinności naskalnej i lasek sosny reliktowej.

 

3. "Skałka Rogoźnicka"rezerwat tenzostał utworzony w 1961 roku na podstawie zarządzenia MLiPD z dn. 27.07.1961 r. (M. P. nr 76 z 1961 r., poz. 322). Jego powierzchnia to 0,26 ha.

Skałka Rogoźnicka należy do powierzchniowych odsłonięć pienińskiego pasa skałkowego. Skałkowe odsłonięcie muszlowca zajmuje ponad 1/3 powierzchni rezerwatu i jest w nieczynnym kamieniołomie.

Rezerwat jest najdalej na zachód wysuniętą wychodnią pienińskiego pasa skałkowego.

U podnóża skałki występuje łąka mieczykowo-mietlicowa Gladiolo-Agrostietum, na skałce murawy naskalne z udziałem elementów ciepłolubnych, szczególnie przy ekspozycji południowej i zachodniej.

Celem ochrony jest zachowanie in situ bogatego nagromadzenia skamieniałości o znaczeniu stratygraficznym dla osadów z pogranicza jury i kredy pienińskiego pasa skałkowego.

 

4. "Potok Bembeńskie"o pow. 38,14 ha (na terenie lasów państwowych leśnictwa Police), utworzony został Rozporządzeniem
Nr 3 Wojewody Małopolskiego w 2001 r. którego celem ochrony jest zachowanie stanowiska świerczyny bagiennej z olszą czarną i szarą oraz chronionych i rzadkich subalpejskich gatunków ziołoroślowych. Według klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów typów i podtypów rezerwatów przyrody jest to rezerwat biocenotyczny: rodzaj – leśny (L) z elementami wodnego (W) i florystycznego (FL). W rezerwacie występuje rzadkie zbiorowisko – jedlina ziołoroślowa według innego nazewnictwa bagienna świerczyna (Dorobnico austriaci - Abietetum). Roślinność rezerwatu charakteryzuje się dużym bogactwem gatunków. Zachowało się tu również wiele gatunków roślin podlegających ochronie prawnej np. chaber miękkowłosy.